Политика на веб продавницата

ИНФОРМАЦИ ЗА КОРИСНИЦИ

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ:

Гарантираме дека производите кои ги нудиме на нашата веб продавница ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Убедени сме дека нашите корисници ќе бидат во секој поглед задоволни од нашите производи.

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ФИРМАТА СОПСТВЕНИК НА ВЕБ ПРОДАВНИЦАТА ЕЛИПСО : 

ТДПТУ РИМЕКО ДОО – Скопје, со адреса : ул. Перо Наков  116 , п.фах 5, 1040 Скопје, Република Македонија,

ЕМБС: 4286839, даночен број: МК 403 099 213 8506, Тел бр. 02/ 25 32 888  и e-маил адреса: info@elipso.mk

ЦЕНИ:

Освен ако не е експлицитно наведено поинаку, цените на нашата веб продавница претставуваат крајна малопродажна цена за производите во моментот на доставување на нарачката. Сите цени се прикажани во локалната валута и се со вклучен ДДВ. Го задржуваме правото на промена на цените на нашата веб продавница , од еден до друг период ,  без потреба за претходно известување. При префрлање на средствата , за важечка ќе се смета онаа цена која била истакната на денот на уплатата.

Заради потврда на цена ве молиме контактирајте ја службата за поддршка на корисници на Елипсо телефонскиот број +389 (02) 2532-888 или пишете на e-маилот info@elipso.mk,

ТРОШОЦИ ЗА ИСПОРАКА:

Цените не ги вклучуваат трошоците за транспорт и испорака, како и сите други надоместоци и давачки, кои се јасно посочени на веб страната како додатоци кон цената , во текот на процесот на нарачување, и кои може да се разликуваат во зависност од методот на испорака кој сте го избрале.

ПЛАЌАЊЕ:

Плаќањето може да се врши со кредитна картичка или вирмански или со други средства ако се наведени во условите. Вообичаено, се повлекуваат средства од вашата кредитна картичка веднаш одкако ќе се реализира плаќањето. За целите на наплатата, работиме со Casys International. Можете да очекувате да примате фактури и комуникација во врска со плаќањето од Вашата банка како и овој надворешен провајдер на услуги. Во основа, секоја  про-фактура треба да биде платена во рок од 5 работни дена, во спротивно ке се смета дека нарачката е неважечка. За повеќе информации за начините на плаќање, вклучувајќи ги сите можни услови за кредитирање, или синдикатска продажба , ве молиме контактирајтеја службата за поддршка на корисници на веб продавницата Елипсо. Заради безбедност на онлајн плаќањата со кредитна картичка, сите информации се кодирани.Со оглед на тоа дека веб продавницата Елипсо работи со овластени служби за платен промет,  кредитните картички се третираат соодветно и во согласност со меѓународните стандарди за безбедност на податоците за платежни картички.

ИСПОРАКА НА ПРОИЗВОДИТЕ:

Нарачаните производи може да бидат испорачани само во Република Македонија. Местото на испоракана производите е она кое вие сте го избрале во Вашата нарачка. Ќе ја обработиме и испорачаме вашата нарачка што е можно побрзо, а предвидени се следните рокови за испорака:  во Скопје за 1 до 2 работни дена а за надвор од Скопје до 7 -10 работни дена, од потврда за приемот на парите . Не прифаќаме одговорност за доцнења во испораката предизвикани од околности кои се надвор од наша контрола. Доколку во моментот на приемот на парите од купувачот продавачот ги исцрпил количините тој се обврзува да го набави истиот производ доколку странката се согласи на чекање  , во спротивно ќе бидат вратени парите на купувачот . Ризикот од загуба и сопственоста на производите ќе преминат на Вас по испораката на производите. Елипсо веб продавницата нема да биде одговорен за не испорака, погрешна или задоцнета испорака на нарачката предизвикани одобезбедување на неточни или нецелосни лични податоци од Ваша страна.

 

ПОЛИТИКА НА ВРАЌАЊЕ И ПРАВА НА ПОНИШТУВАЊЕ НА НАРАЧКАТА:

  1. Враќање на оштетени/неисправни нови производи: Строго се придржуваме за важечките правила за враќање на производите. По приемот на пратката, треба да се провери содржина на истата, со цел да се утврди дека истата не содржи производи кои би можеле да се оштетени во текот на транспортот. Било производот да е оштетен при транспортот или е неисправен или на друг начин оштетен, бараме Вие, или лицето кое ги прима производите во вашето име, веднаш или не покасно од 3 работни дена од испораката да ја извести Службата за кориснички услуги со поднесување на образец за рекламација и со опишувањето на штетата/дефектот на нов производ. На Ваше барање и пријава на штета Веб продавницата ке го повлече новиот производ назад заради утврдување на оправданост на рекламацијата . Основаност на рекламација може да одобри само квалификувано и овластено од производителот техничко лице преставник на централниот сервис. Доколку рекламацијата за нефункционалност на новиот производ е основана, значи настаната е без вина на купувачот, целосно ќе ви ја рефундираме цената на производот, или ќе ви го замениме со нов и ќе го сносиме трошокот на испораката. Додека доколку рекламацијата е неоснована , истиот производот ке биде вратен назад на трошок на купувачот .

Во текот на гарантниот рок доколку има потреба од сервисирање , купувачот се обврзува да стапи во директен контакт со овластениот сервис заради пријавување на настанатиот дефект и остварување на гарантните права.

Трошоците за транспорт, испорака до сервисот и вракањето назад до својот дом, купувачот при тоа ке ги сноси самиот. Веб продавачот ЕЛИПСО е должен да заедно со производот на купувачот му достави фактура (сметка) и гарантен лист, кои купувачот е должен да ги чува во текот на гарантниот период заради остварување на правото на гаранцијата.

Веб продавачот ЕЛИПСО е одговорен да се грижи за остварување на гарантните права  во текот на гарантниот период на своите купувачите само за оние производи кои законски спаѓаат под негово директно сервисирање , тоа се производи за кои во гарантниот лист давател на гаранцијата е ТП РИМЕКО доо, Скопје во чија сопственост е веб продавницата Елипсо.мк . За останатите производи кои не спаѓаат под директна гаранција на ТП Римеко доо , за кои постои регистриран овластен централен сервис во Република Македонија , Веб продавачот Елипсо е изземен од посредување и одговорност при остварување на гарантните права на своите купувачи , во тој случај странката  се обврзува да контактира со овластениот сервис директно  ( се однесува на проблеми со сервисирање на апаратите ) .

  1. Можност за враќање на нов производ во оригинална амбалажа во Веб продавница на ЕЛИПСО: Нарачката на некој производ може да се откаже во рок од 30 календарски дена од приемот на истиот, без наведување на причината за истото. Тоа значи дека во текот на тој период, доколку се премислите, или заради друга причина одлучите дека не го сакате производот, можете да не известите за вашата одлука за поништување на договорот/нарачката и средствата ќе ви бидат рефундирани..

Доколку заради некоја причина, не сте целосно задоволни од производот купен од нас, гарантираме замена или целосно рефундирање на цената но само доколку тој е во оригинална фабричка амбалажа и да не бил ставен во употреба .

Ова можноста за враќање на нов производ НЕ ВАЖИ во следните случаеви :

  • за производи кои се намерно оштетени или погрешно употребени без почитување на приложените упатства ,
  • за производи кои биле специјално нарачани за самиот купувачот (корисник на услугите на веб продавницата Елипсо ) со вид на нарачка : “за однапред познат купувач со потпишан пред договор, без право на одкажување”,
  • и за производите со оштетена  фабричката амбалажа и надворешност или оние без соодветна амбалажа.

Заради заштита на правата на нашата веб продавницата исклучително одбиваме да прифатиме назад производ(и) кои се без фабричка амбалажа и без целата доставена техничка документација за време на испораката.

Ние ја ќе рефундираме цената на производот во целост, одкако ке го добиеме назад и детално ќе го прегледаме истиот , но ќе ги одбиеме сите постоечки трошоци кои се направени за вкаќањето од сумата за исплата. Трошоците за враќање на производите до нас ќе бидат на Ваш трошок.

Од  денот на ставање на производот во употребата почнува да важи гаранцијата определена од страна на производителот или овластениот централен дистрибутер во земјата ! Заради целосна валидност на гаранцијата Ве молиме зачувајте ја фактурата која веб продавницата се обврзува безусловно да ви ја достави при испорака на производот ! Веб продавницата се обврзува заедно со фактурата на купувачот да му ја достави и целокупната техничка документација и гарантениот лист , која доаѓа заедно со производот.

Како да се поништи нарачка/договори да се врати производ :

За да ја поништите нарачката/договорот, контактирајте ја Службата за поддршка на корисници на Елипсо телефонскиот број +389 (02) 2532-888 или пишете на e-маилот info@elipso.mk,

После откажувањето на нарачката:   Одкако ке го вратите производот и веднаш после утврдување на неговата надворешна и внатрешна исправност и амбалажа, веднаш ќе добиете целосен поврат на цената што сте ја платиле за производите а сите трошоци за испорака кои ќе ги платите при тоа , ќе спаѓаат на Ваш трошок . Доколку производите ви се испорачани, а Вие сакате да ги вратите , мора да го направите тоа во законски предвидениот рок од 30 календарски дена, почнувајќи од денот кога фактички ќе го примите производот(ите), во секој случај најдоцна во рок од 10 работни дена од денот на откажување на нарачката/договорот. Работен ден значи дека саботите, неделите и државните празници не се вклучени во овој период.

Доколку производите, според нивната природа, не можат да бидат вратени по пошта, тогаш трошоците за враќање се проценуваат според пазарниот износ кој за тоа би се платил.

Рефундирањето на парите на вашата дебитна или кредитна картичка ќе го извршиме во најбрз можен рок, а во секој случај, најкасно во рок од 7 работни дена откако ќе ги примиме назад производите од Вас.

ВАШИ ПРАВА:

Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство на Република Македонија кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со гаранцијата на Елипсо веб продавницата . Како корисник, Вие секогаш ќе имате законски права во однос на производите кои се неисправни или погрешно опишани. На ваквите законски права не влијаат политиката за враќање или нашите Услови и Правилници. Информации за законските права на потрошувачите се достапни во  организација на потрошувачи во Република Македонија.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ:

Ќе се обидуваме сите рекламации и спорови да ги решаваме интерно, врз основа на жалбата која сте ја поднеле , во краен случај за решавање на споровите надлежен е Стопански суд Скопје.