Внесете ja големина на просторот во m2
Потребна јачина vo kW :